ALGEMENE VOORWAARDEN

Tot stand gekomen op 27 juli 2017. Algemene Voorwaarden Gebruiker, gevestigd aan Einsteinstraat 1, 4702 WB, te Roosendaal, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69069859.

1. DEFINITIES

a. www.yourvirtualassistant.online: Hierna te noemen YVA, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69069859.

b. Opdrachtgever: de rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend/ werkzaamheden worden uitgevoerd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

c. Overeenkomst: de tussen YVA en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van Opdracht waarbij YVA zich jegens de Opdrachtgever verbindt administratieve en/of secretariële diensten te verlenen.

d. Partijen: YVA en Opdrachtgever.

2. TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen YVA en Opdrachtgever waarop YVA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door YVA in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

c. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en YVA zullen in dat geval in overleg treden teneinde een (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.

e. Indien YVA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat YVA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. OFFERTES, AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

a. Alle offertes en aanbiedingen van YVA zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

b. Over de kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding maken Partijen vooraf bindende afspraken.

c. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan YVA heeft verstrekt.

d. YVA kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

e. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden.

f. YVA is gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren.

g. Een strippenkaart heeft een houdbaarheidsdatum van een jaar. Wanneer de strippenkaart bijna vol is, krijgt Opdrachtgever tijdig bericht. Blijven er uren over na een jaar, dan wordt hierover geen geld geretourneerd.

h. Bij het overeenkomen van een uurtarief is deze altijd exclusief BTW. Het uurtarief kan periodiek (in beginsel jaarlijks) worden aangepast wegens wijziging van de algemene prijsindex of door de overheid opgelegde maatregelen. Over een eventuele aanpassing van het tarief en de kosten gedurende de uitvoering van de opdracht zal ik je vooraf schriftelijk berichten

i. Afspraken waarbij mijn aanwezigheid op locatie gewenst is worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,28 per kilometer exclusief BTW. Voor reistijd geldt een tarief van € 45,50 per uur exclusief BTW.

j. YVA behoudt zich het intellectuele eigendom voor van alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De Opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van YVA aan hem te retourneren. Aan Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke toestemming van YVA, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te laten voeren.

k. Een samengestelde prijsopgave verplicht YVA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

l. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. OVEREENKOMST

a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

b. YVA neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht.

c. YVA heeft het recht zonder voorafgaande goedkeuring door Opdrachtgever een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten.

d. Een overeengekomen termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden is nimmer een fatale termijn. Als de termijn niet wordt gehaald, wordt YVA een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd.

e. Door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden, hierna te noemen Meer uren, zullen door hem schriftelijk ter kennis worden gebracht aan YVA. Een verzoek om Meer uren dient schriftelijk door YVA te worden geaccepteerd. Meer uren worden doorbelast volgens het in de Overeenkomst afgesproken tarief tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.

f. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan YVA heeft verstrekt. Er is sprake ook van Meer uren indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

g. Meer uren kunnen invloed hebben op de overeengekomen levertijd.

h. YVA is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

i. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan YVA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

j. De Opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de YVA mededelen. De YVA mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld.

k. Indien door YVA of door YVA ingeschakelde derde in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door YVA in redelijkheid gewenst faciliteiten.

5. OPZEGGING, BEËINDIGING B2B

a. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval is de opzegtermijn één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. YVA heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor de opzegging niet aan hem is toe te rekenen, recht op betaling van het volle honorarium minus eventuele besparingen.

b. YVA kan een Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen als er sprake is van gewichtige redenen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

c. Partijen kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Opdrachtgever kan worden verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.

d. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen.

6. ONTBINDING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

a. De Overeenkomst kan direct door YVA worden ontbonden of opgeschort indien:

b. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als YVA goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

c. Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.

d. YVA kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan YVA verstrekt.

e. YVA kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

f. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening.

g. Indien YVA overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van YVA direct opeisbaar.

h. YVA is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan.

i. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van YVA aan hem te vergoeden.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Alle door YVA geleverde zaken blijven eigendom van YVA totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens YVA heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard.

8. KLACHTEN, RECLAME, VERVALTIJDEN

a. Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij YVA. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek.

b. Opdrachtgever dient YVA in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

c. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door YVA gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.

d. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.

e. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens YVA één jaar.

9. BETALING EN INCASSO

a. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.

b. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke (handels)rente plus 2 % verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.

c. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van YVA op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. YVA is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

d. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.

e. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.

f. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door de YVA aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de YVA (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. YVA maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

10. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

a. YVA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat YVA is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

b. YVA zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien YVA aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van YVA.

c. YVA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. YVA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

d. YVA kan gedurende de periode dat aan de zijde van YVA sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e. Voorzover YVA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is YVA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

11. GEHEIMHOUDING

a. Partijen zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst over en weer geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden die hen in het kader van deze Opdracht bekend zijn geworden, en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.

12. ELEKTRONISCHE POST

a. De communicatie tussen Partijen zal, in het kader van de Overeenkomst, kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post.

13. VRIJWARING DERDEN

a. De Opdrachtgever vrijwaart YVA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan YVA toerekenbaar is.

b. Indien YVA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden YVA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is YVA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van YVA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Op elke overeenkomst tussen YVA en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van YVA, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. YVA blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever.